Fundusz sołecki - chronologia zdarzeń

17.07.2015 r. – Burmistrz Tomasz Dąbrowski wysyła do sołtysa Jerzego Gregorczyka informację na temat wysokości  środków funduszu sołeckiego dla Dziekanowa Bajkowego na 2016 r.
[Link do dokumentu]

16.09.2015 r. – Podczas zwołanego przez sołtysa Zebrania Wiejskiego mieszkańcy podejmują uchwałę 03/U/2015 w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2016 r.
[Link do dokumentu]

22.09.2015 r. – Sołtys składa w Urzędzie wniosek dotyczący podziału środków funduszu sołeckiego na 2016 rok.
[Link do dokumentu]

29.09.2015 r. – Wiceburmistrz Piotr Rusiecki działając z upoważnienia burmistrza przesyła do sołtysa decyzję odrzucającą złożony przez sołtysa wniosek. Decyzja nie zawiera żadnego uzasadnienia.
[Link do dokumentu]

05.10.2015 r. – Sołtys składa w Urzędzie odwołanie od decyzji  podtrzymując złożony 22.09.2015 r. wniosek.
[Link do dokumentu]

05.10.2015 r. – Składam w Urzędzie prośbę o cofnięcie decyzji ze względu na jej błędy formalne, które powodują, iż decyzja ta wydana jest z naruszeniem prawa. W przypadku podtrzymania decyzji żąda przesłania szczegółowego merytorycznego uzasadnienia dla każdej z 9 zawartych we wniosku pozycji w oparciu o konkretne przepisy Ustawy o funduszu sołeckim.
[Link do dokumentu]

05.10.2015 r. – Przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody Mazowieckiego oraz Biura Poselskiego Poseł Jadwigi Zakrzewskiej pełną dokumentację w sprawie z jednoczesną prośbą o „wsparcie w dążeniu o poszanowanie prawa”.

13.10.2015 r. – Otrzymuję odpowiedź z Biura Poselskiego, iż sprawa nasza skierowana została do Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
[Link do dokumentu]

20.10.2015 r. – Otrzymuję odpowiedź z Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Wynika z niej jasno, iż decyzja burmistrza wydana została z naruszeniem prawa.
[Link do dokumentu wraz z komentarzem]

20.10.2015 r. – Otrzymuję odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO kwestionuje mój interes prawny. Odsyła mnie, bym sprawę załatwiał za pośrednictwem Rady Miejskiej w Łomiankach.
[Link do dokumentu]

22.10.2015 r. – Rada Miejska głosami radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego odrzuca wniosek sołtysa. Podjęta uchwała również nie zawiera uzasadnienia.
[Uchwała Rady Miejskiej]

23.10.2015 r. – Otrzymuję kuriozalną wręcz odpowiedź od Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda nie widzi możliwości ingerowania w "wewnętrzne sprawy gminy". Potwierdza możliwość stwierdzania nieważności uchwał, lecz w tej kwestii nie dostrzega łamania prawa.
[Link do dokumentu]

03.11.2015 r. – Przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej prośbę o przeprowadzenie w trybie nadzoru kontroli zgodności z prawem działań Burmistrza Łomianek i Rady Miejskiej w Łomiankach w odniesieniu do wniosku z dnia 16.09.2015 r.
[Link do dokumentu]

10.11.2015 r. – Zebranie Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego podejmuje uchwałę 07/U/2015 zobowiązującą burmistrza do przekazania sołtysowi  szczegółowego, prawnego i merytorycznego uzasadnienia w kwestii odrzucenia wniosku sołectwa dotyczącego rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok.
[Link do dokumentu]

17.11.2015 r. – Sołtys składa w Urzędzie Uchwałę Zebrania Wiejskiego podjętą podczas zebrania mieszkańców, które odbyło się 10.11.2015 r.
[Link do dokumentu]

24.11.2015 r. – Sołtys otrzymuje odpowiedź na złożone 17.11.2015 pismo. Wiceburmistrz informuje go w nim, iż nie jest już sołtysem.
[Link do dokumentu]

01.12.2015 r. – Kolegium RIO rozpatruje sprawę złożonej przeze mnie 03.11.2015 r. skargi. Z protokołu RIO na stronie 16 można przeczytać: „W związku z tym, iż przedmiotowa Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dziekanów Bajkowy dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku, nie została przekazana do Izby zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w trybie nadzoru, Kolegium Izby działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) wystąpiło do Miasta i Gminy Łomianki o przedłożenie RIO przedmiotowej uchwały.” Reasumując, burmistrz Tomasz Dąbrowski "zapomniał" przekazać tej jednej uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
[Protokół z posiedzenia Kolegium RIO]

02.12.2015 r. – Przesyłam do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusza Krysteckiego, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwały Nr XI/129/2015).
[Link do dokumentu]

04.12.2015 r. – Otrzymuję odpowiedź z RIO, z której wynika w skrócie, że „radni nie mają prawnych możliwości skarżenia uchwał (…) chyba, że został naruszony ich interes prawny, jako mieszkańców gminy, których uchwała dotyczy”.
[Link do dokumentu]

09.12.2015 r. – Wiceburmistrz wystosowuje do sołtysa pismo z żądaniem zwrotu nienależnie pobranych przez niego diet na okoliczność tego, iż nie jest już sołtysem. Sic!
[Link do dokumentu]

21.12.2015 r. – Podczas Sesji Rady Miejskiej, ku mojemu zdumieniu, burmistrz ponownie przedkłada radnym uchwałę dotyczącą wniosku złożonego przez sołtysa. Rada Miejska głosami radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego raz jeszcze odrzuca wniosek sołtysa. Kolejna uchwała również nie zawiera żadnego merytorycznego uzasadnienia. Od tej pory w obiegu prawnym mamy już dwie uchwały dotyczące tej samej sprawy…
[Uchwała Rady Miejskiej]

21.12.2015 r. – Sołtys podczas obrad Sesji Rady Miejskiej odczytuje, a następnie składa w Urzędzie swój sprzeciw.
[Link do dokumentu]

Oczekując odpowiedzi na złożone 02.12.2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej pismo, wzywające go do usunięcia naruszenia prawa, przygotowuję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego…

31.12.2015 r. – Sołtys Jerzy Gregorczyk oraz Skarbnik p. Maria Renault przesyłają do Burmistrza pismo, w którym informują Burmistrza o zwoływanym Zebraniu Wiejskim Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego.
[Link do dokumentu]

04.01.2016 r. Odpowiedź z Urzędu dot. pisma z dnia 02.12.2015 r. dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W piśmie tym Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż została podjęta uchwała zgodnie, z którą odrzucono wniosek sołtysa. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że, jako radny nie mam prawnych możliwości skarżenia uchwał. Pomija przy tym kwestię interesu prawnego w sprawie. [Link do dokumentu]

08.01.2016 r. – Przesyłam do Przewodniczącego RM, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwały Nr XIII /145 /2015).
[Link do dokumentu]

08.01.2016 r. – Odpowiedź z Urzędu (Wydział Promocji) na złożony przez sołtysa 21.12.2015 r. sprzeciw.
[Link do dokumentu]

11.01.2016 r. – Odpowiedź z Urzędu (Wydział Promocji) na złożone przez sołtysa pismo z dn. 31.12.2015 r.
[Link do dokumentu]

11.01.2016 r. – Informacja z Urzędu (Wydział Promocji) o tym, że sołtys ma zwrócić "nienależnie pobrane" diety.
[Link do dokumentu]

26.01.2016 r. – Odpowiedź z Urzędu (od Przewodniczącego Rady Miejskiej), iż cyt. „Rada Miejska w Łomiankach na najbliższej Sesji Rady Miejskiej ustosunkuje się do złożonego wezwania (…)”. NIGDY RM nie ustosunkowała się do sprawy.
[Link do dokumentu]

01.02.2016 r. – Składam skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XI/129/2015 z dn. 22 października 2015 r. oraz uchwałę nr  XIII/145/2015 r. z dnia 21 grudnia 2015 r.
[Link do dokumentu]

08.02.2016 r. – Sołtys Jerzy Gregorczyk kieruje do Burmistrza wniosek (03/SJG/2016) o podanie podstawy prawnej, na mocy której Urząd nie uznaje pełnionej przez niego funkcji sołtysa.
[Link do dokumentu]

23.02.2016 r. – Kancelaria Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Łomiankach przesyła odpowiedź z dn. 23.02.2016 r. w sprawie złożonej przeze mnie skargi z dn. 01.02.2016 r. W odpowiedzi Urząd kwestionuje mój interes prawny w sprawie a także informuje Wojewódzki Sąd Administracyjny, iż „niezależnie od wyników postępowania skargowego przez WSA droga realizacji przedsięwzięć przez sołectwo  w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. jest zamknięta”.
[Link do dokumentu]

01.03.2016 r. – Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański S.C. przesyła do Jerzego Gregorczyka wezwanie do zapłaty.
[Link do dokumentu]

23.03.2016 r. – Przesyłam do WSA swoją odpowiedź.
[Link do dokumentu]

04.04.2016 r. – Jerzy Gregorczyk przesyła do Wojewody Mazowieckiego pismo, w którym prosi o zbadanie legalności działań Burmistrza w kwestii pełnionej funkcji sołtysa.
[Link do dokumentu]

27.04.2016 r. – Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na złożone 4.04.2016 r. przez Jerzego Gregorczyka pismo.
[Link do dokumentu]

08.08.2016 r. – Sołtys Jerzy Gregorczyk oraz Skarbnik p. Maria Renault przesyłają do Burmistrza pismo, w którym informują, iż Dziekanów Bajkowy pominięty został w informacji o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.
[Link do dokumentu]

10.08.2016 r. – Urząd (Wydział Promocji) odmawia sołtysowi informacji o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.
[Link do dokumentu]

22.08.2016 r. – Sołtys wzywa Burmistrza Łomianek do usunięcia naruszenia prawa.
[Link do dokumentu]

24.08.2016 r. – WSA przesyła mi informację o rozdzieleniu złożonej przeze mnie skargi na dwie odrębne. Zatem od tej pory w sprawie naszego Funduszu Sołeckiego na 2016 r. toczą się w WSA dwie sprawy.
[Link do dokumentu]

07.09.2016 r. – WSA wydaje zarządzenie, w którym zobowiązuje skarżącego (Marcina Etienne) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (dot. zaskarżonej uchwały XI/129/2015 z dn. 22.10.2015 r.).
[Link do dokumentu]

09.09.2016 r. – WSA wydaje zarządzenie, w którym zobowiązuje skarżącego (Marcina Etienne) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (dot. zaskarżonej uchwały XIII/145/2015 z dn. 21.12.2015 r.).
[Link do dokumentu]

Tym samym, otrzymuję szansę reprezentowania Mieszkańców na rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Czekałem na to ponad rok...

21.09.2016 r. – Urząd (Wydział Promocji) w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa informuje sołtysa, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone pismem z dn. 10.08.16 r.
[Link do dokumentu]

10.10.2016 r. – Jerzy Gregorczyk przesyła do WSA skargę na bezczynność Burmistrza Łomianek.
[Link do dokumentu]

10.11.2016 r. – Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański S.C. przesyła do WSA odpowiedź na przesłaną przez Jerzego Gregorczyka skargę na bezczynność Burmistrza.
[Link do dokumentu] 

06.04.2017 r. – WSA informuje Jerzego Gregorczyka, że odrzuca jego skargę na bezczynność Burmistrza Łomianek.
[Link do dokumentu]

Postanowienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn. 06.04.2017 r. jest tak naprawdę najlepszą informacją, jaka mogła spotkać Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego po niemal dwóch latach naszej walki z Urzędem o poszanowanie prawa. WSA odrzucając skargę Jerzego Gregorczyka stwierdza, że Jerzy Gregorczyk reprezentuje jednostkę pomocniczą, jakim jest sołectwo, przez co nie posiada osobowości prawnej oraz umocowania do samodzielnego występowania w obrocie prawnym. W konsekwencji "skarga wniesiona przez reprezentującego sołectwo sołtysa na podstawie art. 58 par. 1 pkt 5 p.p.s.a. podlega odrzuceniu". Od tej pory może być już tylko lepiej...

27.04.2017 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłasza wyrok. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały XI/129/2015 z dnia 22.10.2015 r., która pozbawiła Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego funduszu sołeckiego na 2016 r. Jednocześnie WSA w swym uzasadnieniu uznał, że sołtys Dziekanowa Bajkowego pełnił i nadal pełni swoją funkcję.
[Link do dokumentu]

27.04.2017 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłasza wyrok. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały XIII/145/2015 z dnia 21.12.2015 r., która odrzucała wniosek sołectwa z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 2 ustawy o funduszu sołeckim. Sąd stwierdził, że organy jednostki samorządu terytorialnego dopuściły się wielu nieprawidłowości wynikających z niekompetencji i naruszeń prawa.
[Link do dokumentu]

26.06.2017 r. – Składam na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie legalności działań Burmistrza Łomianek wobec Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego. 
[Link do dokumentu]

06.07.2017 r. – Otrzymuję za pośrednictwem WSA odpis skargi kasacyjnej do obu wyroków ogłoszonych 27.04.2017 r. Tym samym Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański (kancelaria obsługująca Urząd, opłacana z naszych podatków) zabiega w NSA o unieważnienie korzystnych nam wyroków.
[Link do dokumentu] [Link do dokumentu]

24.07.2017 r. - Przesyłam do Naczelnego Sądu Administracyjnego swoją odpowiedź do skargi kasacyjnej, w której wnoszę o oddalenie skargi kasacyjnej.
[Link do dokumentu]

27.11.2017 r. - Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżony wyrok z dnia 27.04.2017 r., sygn. akt V SA/Wa 353/16. Wyrok uchylony zostaje nie ze względów merytorycznych lecz ze względów czysto formalnych. W skardze kasacyjnej bowiem Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański (kancelaria obsługująca Urząd, opłacana z naszych podatków) podważa jedynie mój interes prawny, jako mieszkańca do skarżenia uchwał. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny wbrew orzecznictwu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchyla wyrok.

27.11.2017 r. - Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżony wyrok z dnia 27.04.2017 r., sygn. akt V SA/Wa 2264/16. Powód dokładnie taki sam jak wyżej.

09.02.2018 r. - Otrzymuję z Naczelnego Sądu Administracyjnego dwa orzeczenia: GSK 2661/17 i GSK 2662/17.
[Link do dokumentu] [Link do dokumentu]

Komentarz do sprawy w artykule: "Czy warto było?".

25.05.2018 r.  - Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.