Wodociąg... widmo

Wodociąg widmo na terenie wsi: Dziekanów Polski, Nowy, Leśny, Sadowa i Kiełpin

Jak to się zaczęło...
W kwietniu 2010 roku ówczesny burmistrz Łomianek, Wiesław Pszczółkowski, ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa i Kiełpin”. Przetarg wygrała najkorzystniejsza oferta firmy AQUA CONSULTING.
Przetarg rozstrzygnięto 25 maja 2010 r. I na tym się skończyło...

Terminy wygasły
Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia projektu. W grudniu 2010 roku umowa pomiędzy Gminą a Wykonawcą wygasła.
Mimo starań pracowników Referatu Infrastruktury i Inwestycji obecny burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski nie wykazał zainteresowania realizacją projektu. Podjęto nawet próbę podpisania aneksu do umowy, jednak radca prawny w Urzędzie nie wyraził na to zgody...

W styczniu, lutym 2011 r. podjęto jednak nieformalne rozmowy z Wykonawcą. Uzgodniono, iż pomimo braku umowy prace nad dokumentacją będą kontynuowane.
Jednak w czerwcu 2011 r., pół roku później  radca prawny w Urzędzie stwierdził, że nie ma możliwości podpisania umowy z Wykonawcą. Stwierdził także, że Gmina może, na mocy porozumienia stron, odkupić ewentualnie istniejącą dokumentację pod warunkiem korekty ilości kilometrów zaprojektowanej sieci.
 
Brak współpracy
Z dokumentów wynika jednak, że od początku współpraca Urzędu z Wykonawcą nie układała się właściwie. Wykonawca nie dotrzymywał zobowiązań terminowych, nie informował Urzędu o postępach prac a także napotykanych problemach. Z kolei ze strony Urzędu brak było jakiegokolwiek nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Przeszkody natury formalnej
Protesty mieszkańców ulic Dobrej Wróżki, Kota w Butach oraz Waligóry spowodowały wstrzymanie wydania pozwolenia na budowę na określonych odcinkach a także…
GDDKiA nie wyraziła zgody na poprowadzenie drogą Kolejową wodociągu wzdłuż opaski, co oznacza, iż kilometrowe odcinki wodociągu nie będą spięte w obieg. Skutkować to może zagniwaniem wody i pojawianiem się bakterii.
O powyższych problemach burmistrz Tomasz Dąbrowski wiedział już w XII 2010 r. Dlaczego dokumentacja nie została podzielona na część, co do której nie ma odwołania od decyzji i część sporną?! Nie wiadomo…
Sprawa stanęła. Do dziś, do dnia 05 lutego 2012 r. nie zrobiono praktycznie nic, by choć w minimalnym zakresie sprawy posunąć do przodu.

Działania pozorowane
Burmistrz Tomasz Dąbrowski twierdzi jednak, że zrobiono dużo (uzasadnienie zadania 12/08 „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi: Dziekanów Polski, Nowy, Leśny, Sadowa i Kiełpin):

styczeń – przygotowano zawiadomienie o wyłożeniu dokumentów do wglądu;
marzec – ustalono lokalizację inwestycji;
maj – przekazano sprawę właścicieli gruntów, którzy nie zgodzili się na inwestycję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
listopad – burmistrz spotkał się z właścicielami gruntów; właściciele podtrzymali swój sprzeciw.

Pytania i wątpliwości
Dlaczego w budżecie na 2012 rok nie pojawiło się zadanie inwestycyjne?
Dlaczego burmistrz nie przekazał tego zadania do realizacji przez ZWIK?
Jak można wprowadzać zadanie niewygasające skoro ono wygasło już samo?

Konkluzje
Rok 2011 nie przybliżył nas nawet o krok do finalizacji zadania. Umowa z Wykonawcą, z firmą Aqua Consulting, wygasła w grudniu 2010 r. Burmistrz Dąbrowski NIE ZROBIŁ NIC, by umowę tę przedłużyć. Nikt w Urzędzie od ponad roku wodociągiem na obszarach wiejskich się nie interesuje – nie ma żadnych dokumentów z których można wnioskować, że Wykonawca w ogóle dalej zadanie to realizuje. Sprawę przejął inny referat - Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, który do tej pory nie pilotował tego zadania.

Moje propozycje

  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej winien jak najszybciej skontaktować się z Wykonawcą, firmą Aqua Consulting, w celu odbioru prac (o ile jest co odbierać).
  • W przypadku jeśli zlecenie nie zostało wykonane, należy wpisać do budżetu ponownie to zadanie i ogłosić jak najszybciej nowy przetarg.
  • Niewykorzystane w 2011 roku, a zabezpieczone na to zadanie środki, należy przypisać z powrotem temu zadaniu.
  • Burmistrz winien zapewnić stały nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
  • Powinien wykazać rzeczywiste, a nie pozorne zainteresowanie sprawą wodociągu na terenie wsi Dziekanów Polski, Nowy, Leśny, Sadowa i Kiełpin.

Marcin ETIENNE