Bilans zamknięcia

30.04 był ostatnim dniem sprawowania przeze mnie mandatu radnego. Od dziś pozostaję obserwatorem życia publicznego. Aktywnym obserwatorem... ?
 
BILANS ZAMKNIĘCIA
 
Startując pięć lat temu w wyborach do Rady Miejskiej, zobowiązałem się Mieszkańcom:
 
1️⃣ zabezpieczyć w budżecie środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, 2️⃣ współpracować na rzecz uregulowania kwestii związanych z własnością dróg, w tym wsparcia budowy sieci wod.-kan., 3️⃣ dopilnować, by wybudowano szkołę podstawową w Sadowej, 4️⃣ wstrzymać zadanie dotyczące budowy tzw. „małej obwodnicy”.
 
I tak.
 
1️⃣ Dzięki m.in. zabezpieczonym środkom w budżecie gminy wykonana została dokumentacja projektowa modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wyremontowano 3 km. wałów, na odcinku od Burakowa do oczyszczalni ścieków). 2️⃣ W samym Dziekanowie Bajkowym gmina pozyskała ponad 60 działek drogowych (1,5 ha). Moim zdaniem sporo, zważywszy na przypadki, w których jedna działka potrafi być współwłasnością kilkudziesięciu osób. Dzięki pozyskaniu gruntów możliwe było np. wpisanie do budżetu inwestycji dotyczącej modernizacji ul. Waligóry oraz instalacji kilkunastu punktów oświetleniowych na różnych fragmentach dróg Dziekanowa Bajkowego. Kolejne w przygotowaniu (przesunięte ogrodzenia). 3️⃣ W zeszłym roku oddana została do użytku Szkoła Podstawowa w Sadowej. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek oświatowych w powiecie. Szkoła z oddziałami integracyjnymi. Dzieci uczą się tu w małych grupach, w nowoczesnych salach lekcyjnych. 4️⃣ Niekorzystana dla mieszkańców inwestycja dot. „małej obwodnicy” została skutecznie wstrzymana.
 
 
Przez cały okres kadencji przewodniczyłem 76. obradom prac Komisji Społecznej. Protokoły z posiedzeń Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego [stan na dzień 30.04.24].
 
▶️ W ramach prac Komisji Społecznej zorganizowałem dwie debaty z udziałem mieszkańców dotyczące służby zdrowia działającej w naszej gminie w ramach NFZ oraz debatę dotyczącą prowadzonego liceum. Również kilka komisji tematycznych, w tym: z mieszkańcami Jeziora Dziekanowskiego oraz komisję dotyczącą lokali komunalnych. Zorganizowałem dwie komisje plenerowe: w starym budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej oraz nowo wybudowanym przedszkolu przy ul. Piaskowej. Brałem udział w dwóch wizytach studyjnych zorganizowanych dla radnych. W lutym 2020 r., w Gdańsku, dotyczącym budownictwa w konstrukcji modułowej przeznaczonej na obiekty o użyteczności publicznej (w kontekście budowy szkoły w Sadowej) oraz w lipcu 2022 r. w Piastowie, dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego (w kontekście realizacji inwestycji użytku publicznego).
 
 
 
 
▶️ Pełniłem ponadto funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Monitorowałem, ale i wspierałem swoimi działaniami Straż Miejską w prowadzonych akcjach usuwania z gminnych dróg porzuconych pojazdów. W latach 2019-23 SM usunęła 40 pojazdów. Wszczęła ponadto 180 postępowań. Brałem udział w corocznych przeglądach stanu wałów przeciwpowodziowych.
 
 
 
▶️ Wspierałem Komisję Dialogu Społecznego ds. Zwierząt.
 
 
▶️ Uczestniczyłem w 96 (na 97) posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej. W ramach interwencji mieszkańców składałem liczne wnioski i interpelacje. Wszystkie dostępne w BiP Urzędu Miejskiego [stan na dzień 30.04.24].
 
▶️ Informowałem Mieszkańców na bieżąco za pomocą strony www.dziekanowbajkowy.pl oraz mediów społecznościowych o wszystkich bieżących problemach, złożoności procesów inwestycyjnych, jak również wynikach pracy Urzędu oraz Rady Miejskiej.
 
? Z radością przyjmuję fakt przyjęcia uchwały Nr XCV/664/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Łomianki (pot. uchwały krajobrazowej).
 
? Dostrzegam spory problem w opóźnieniu realizacji inwestycji wod.-kan. na terenach wiejskich spowodowany m.in. skarżeniem inwestycji przez pojedynczych właścicieli gruntów, którzy skutecznie blokują tę, jakże ważną, inwestycję.
 
INWESTYCJE W DZIEKANOWIE BAJKOWYM
 
▶️ Zwodociągowano 4 ulice: Sienkiewicza, Baśniową, Kopciuszka oraz Waligóry (+ kanalizacja). Kolejne trzy: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach, posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia (realizacja, zgodnie z przyjętym harmonogramem: lipiec'25). Dodatkowo, wybudowano infrastrukturę wod.-kan. w ul. Rolniczej. To ważne, bo przygotowana została w ten sposób główna arteria dla dalszych inwestycji wodociągowych w ulicach od niej odchodzących.
 
 
▶️ Wymieniono wszystkie urządzenia (zabawki) na placu zabaw przy ul. Waligóry ▶️ Wybudowano siłownię plenerową ▶️ oraz boisko do piłki nożnej.
Obecnie trwa realizacja dwóch inwestycji drogowych.
 
 
▶️ Inwestycji dot. przebudowy ul. Marii Kownackiej na odcinku 300 metrów od ul. Rolniczej. Będzie wodociąg oraz kanalizacja. Rozpoczęcie realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem ZWiK Sp. z o.o. na lata 2024-27, V'24. Będzie przebudowana droga. W budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel środki wysokości: 1,3 mln. zł. (uchwała Nr XCVII/669/2024). Ogłoszony przetarg. Inwestycja ma powstać jeszcze w tym roku (2024).
 
▶️ Inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Waligóry na odcinku 300 metrów (od ul. Kolejowej). W budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel środki wysokości: 975,7 tys. zł. (uchwała Nr XCVII/669/2024).
 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za ostatnich 5 lat współpracy. W szczególności tym, z którymi - z racji pełnionych przeze mnie obowiązków - pracowałem najintensywniej. Dziękuję obsłudze Biura Rady, pracownikom: Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Edukacji, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Komendantowi Straży Miejskiej, Dyrektorowi Centrum Kultury oraz Prezesowi KMŁ Sp. z o.o. Dziękuję Pani Marii Dragunowicz za serce i bezgraniczne oddanie na rzecz naszych łomiankowskich "czworonogów". Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Rady Miejskiej. Dziękuję wreszcie Mieszkańcom za życzliwość i zaufanie, jakim mnie obdarzaliście ❤️
 
? Życzę nowo wybranym radnym wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz naszego lokalnego samorządu.
 
Marcin ETIENNE
Więcej w tej kategorii:
« Petycja online
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.