Ruszyły prace związane z modernizacją wałów

⚠️ Ruszyły prace związane z modernizacją wału przeciwpowodziowego... W ramach prowadzonych robót została usunięta darnina z korpusu wału. W kolejnych etapach korpus wału zostanie częściowo rozebrany i odbudowany wraz z zagęszczeniem go do wymaganych parametrów.

Kolejnym etapem robót będzie wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie wału o wysokości 10 metrów. Jest to "ścianka", która ma na celu spowolnienie filtracji wód powodziowych przez korpus i podłoże wału. Korona i skarpy wału zostaną zabezpieczone siatką ochronną przeciw zwierzętom ryjącym, a następnie obsiane mieszanką traw. Prace remontowe na tym odcinku potrwają do połowy bieżącego roku.

W ramach Porozumienia podpisanego przez Gminę opracowywany jest projekt rozbudowy pozostałego odcinka wału przeciwpowodziowego.

Wykonawca opracował:

1️⃣ Dokumentację badań podłoża gruntowego, wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia i niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniającej zwolnienie z zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.

2️⃣ Mapy do celów projektowych z podziałem na etapy realizacyjne, zawierające ustalenie granic i numerów działek z wykonaniem pomiaru w terenie.

3️⃣ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4️⃣ Operat dendrologiczny (inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki z podziałem na zadania, gatunki drzew, średnicę, numery działek i właścicieli) oraz oznakowanie w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, wniosek z operatem wodnoprawnym i niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, projekt budowlany, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z wymaganymi załącznikami oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.

5️⃣ Projekt podziału nieruchomości dla 290 + 161 działek. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania przebudowy wału nie jest uzależniony od Gminy Łomianki, może być rozpoczęty po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji.

Marcin ETIENNE

Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.