Wodociąg w Bajkowym...

Informacje na temat realizacji inwestycji wodociągowej na terenie Dziekanowa Bajkowego. W Harmonogramie Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021 - 2024 zamieszczonym na stronie ZWiK Sp. z o.o. widnieją dwie pozycje:
  • 10. Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.2 (procedura przetargowa: X-XII' 2021; roboty budowlane: I-IX'2022);
  • 19. Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.3 (procedura przetargowa: X-XII' 2022; roboty budowlane: I-IX'2023).
 
"Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.2" obejmuje swoim zakresem budowę sieci w ulicach: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach. "Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.3" DOTYCZY ULIC: Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka oraz Marii Kownackiej.
 
Realizacji inwestycji we wspomnianych ulicach uzależniona jest od posiadania przez ZWiK prawa do budowy infrastruktury technicznej w działkach, które je tworzą. W chwili obecnej działki te, w przeważającej mierze, znajdują się w rękach wielu osób prywatnych (w tym również zawierają się działki o nieuregulowanym stanie prawnym). Aby realizacja inwestycji była możliwa konieczne jest ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości poprzez wydanie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego stosownej decyzji zezwalającej na przeprowadzanie w nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z art. 124 i 124a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Poprosiłem ZWiK o szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji inwestycji. Poniżej zamieszczam odpowiedź ZWiK.
 
Jaki jest stan zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji wodociągowej w ulicach: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach?
(...) Wnioski o wydanie stosownych decyzji (poprzedzone szeregiem rokowań z właścicielami przedmiotowych gruntów) złożone zostały do Starosty w dniu 25.11.2021 r. W dniu 12.05.2022 r. Starosta wydał decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (decyzja w chwili obecnej jest prawomocna). W dniu 13.07.2022 r. Starosta wydał decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym (decyzja jest nieprawomocna). W chwili, w której decyzja stanie się ostateczna ZWiK przystąpi do prac związanych z dalszym przygotowaniem i realizacją przedmiotowej inwestycji.
 
Jaki jest stan zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji wodociągowej w ulicach: Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka, Marii Kownackiej?
Wnioski o wydanie stosownych decyzji (poprzedzone szeregiem rokowań z właścicielami przedmiotowych gruntów) złożone zostały do Starosty w dniu 03.06.2022 r. W dniu 27.06.2022 r. ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. otrzymał od Starosty Warszawskiego Zachodniego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym. W dniu 13.07.2022 r. ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. otrzymał od Starosty Warszawskiego Zachodniego ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W chwili, w której decyzje zostaną wydane i staną się ostateczne ZWiK przystąpi do prac związanych z dalszym przygotowaniem i realizacją przedmiotowej inwestycji.
 
Ile posesji podłączyło się do sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Baśniowa i Kopciuszka? Ile posesji, pomimo możliwości technicznych nie podłączyło się do tej pory do sieci na wspomnianych ulicach?
Zgodnie z aktualną wiedzą, na wskazanych ulicach, istnieje możliwość podłączenia 149 potencjalnych odbiorców. Na dzień dzisiejszy zostało podpisanych 19 umów na dostarczanie wody, co stanowi zaledwie 13% całkowitej liczby potencjalnych odbiorców usług.
 
Sienkiewicza: liczba potencjalnych odbiorców usług - 71, podpisanych umów - 8 (11%).
Baśniowa: liczba potencjalnych odbiorców usług - 24, podpisanych umów - 3 (12,5%).
Kopciuszka: liczba potencjalnych odbiorców usług - 54, podpisanych umów - 8 (15%).
 
To daje 13 procentowy udział punktów z podpisaną umów.
 
Z uwagi na bardzo niski odsetek mieszkańców podłączających się do wybudowanej sieci wodociągowej poprosiłem ZWiK o udostępnienie ostatnich wyników badań wody z uwzględnieniem obowiązujących norm. Wyniki w załączeniu.
 
Marcin ETIENNE
 
Wyniki badania jakości wody dostarczone przez ZWiK.
Marcin Etienne

Twórca strony. Z wykształcenia informatyk. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Radny kadencji: 2010-14, 2014-18, 2018-23. Przewodniczący Komisji Społecznej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.