Logo
Wydrukuj tę stronę

Fundusz sołecki uchwalony!

W dniu dzisiejszym tj. 16-go czerwca br. na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Składam w imieniu własnym, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Dziekanowa Bajkowego serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Wiesławowi Pszczółkowskiemu oraz wszystkim Radnym gminy Łomianki za głos poparcia w tej jakże ważnej dla nas sprawie.

O funduszu sołeckim...

Fundusz sołecki tworzony jest przez radę gminy, która podejmuje uchwałę, wyrażającą zgodę, (bądź nie wyraża zgody) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Rozstrzygnięcie rady gminy podejmowane jest do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W roku 2009 rady gminy mają czas do 30 czerwca, aby przeznaczyć środki na fundusz sołecki.

Na co przeznacza się środki z funduszu?

Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (dalej: ustawa o funduszu sołeckim) przewiduje, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

• zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Warto nadmienić, że w ustawie o funduszu sołeckim wyraźnie wskazano, że nie jest on funduszem celowym.

Jak ubiegać się o przyznanie funduszu?

Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budżetowym. Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo wniosku do burmistrza.

Ustawa o funduszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek. Są to:

• wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa,
• oszacowanie kosztów przedsięwzięć,
• uzasadnienie.

Wniosek sołectwa uchwalany jest na zebraniu wiejskim z inicjatywy:

• sołtysa,
• rady sołeckiej lub
• co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Ustawa o funduszu sołeckim (kliknij, by pobrać pełen tekst ustawy) wskazuje termin na przekazanie wniosku przez sołtysa burmistrzowi. Wniosek ten jest przekazywany do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.