Dowóz dzieci do szkół

school-busZgodnie z art. 14a ust. 2 i 3 i art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - jeżeli droga dziecka 5-letniego (6-letniego) z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Gmina Łomianki zwraca koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej w formie zakupu biletów szkolnych komunikacji miejskiej.

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu:

• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim (sześcioletnim) - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

• uczniom niepełnosprawnym - do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

• niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aby umożliwić tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, lub zwraca koszty przejazdu ucznia i opiekuna, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składnie wniosków na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Staszica 2. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (BIP-ie) oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Staszica 2.