XLIII Sesja Rady Miejskiej (7.06.2018)

Podjęte uchwały:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2017 rok

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców

w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomianki i Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego

 

w sprawie nadania nazwy ulicy

 

w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023”

 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

 

Komentarz...

Komentarzem do nieudzielenia przeze mnie burmistrzowi absolutorium niech będzie artykuł: Absolutorium. Oskary nie dla Burmistrza!. Materiał video z sesji w artykule: Jak po sznurku...

Uchwała Budżetowa Gminy na 2018 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa pomimo zgłaszanych wniosków do budżetu nadal nie zawierają żadnych inwestycji na rzecz Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego. Stąd głos przeciwny.

Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Uchwałą powołany został zespół (zaufania publicznego) składający się, w mojej ocenie, z osób wątpliwej reputacji. Są wśród nich: radny Krzysztof Wawer, radny Andrzej Graf oraz radny Paweł Słupski-Kartaczowski. Wszyscy oni od blisko czterech lat bezrefleksyjnie głosują przeciwko inwestycjom na terenie Dziekanowa Bajkowego. Wszyscy z naruszeniem prawa głosowali za pozbawieniem mieszkańców środków w ramach funduszu sołeckiego. Dodatkowo, radny Paweł Słupski-Kartaczowski odpowiedzialny jest za realizację kompromitującego faszystowskiego muralu, jaki powstał w Łomiankach u zbiegu ulic Warszawskiej i Jedności Robotniczej.