CZAS WYBORÓW. Jak dobrze wybrać?

We wtorek 19 lutego o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (ul. Rolnicza 435) odbędą się wybory składu nowej Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego. Kilka uwag na temat procedury wyborczej... 

Prawo wybierania i wybieralności

 • Prawo wybierania ma każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i stale zamieszkuje na obszarze działania Samorządu Sołectwa.
 • Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
 • Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają Sołtysa i członków Rady Soleckiej spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu.
 • Głosować można tylko osobiście.
 • Wybory odbywają się w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 • Prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom wpisanym do stałego rejestru wyborców na obszarze wybieranego Sołectwa. Oznacza to, że wyborca nie musi być zameldowany na obszarze działania samorządu. Wystarczy, że tu mieszka. WAŻNE - musi być wpisany do rejestru wyborców. Jeśli głosowaliście ostatnio np. w wyborach samorządowych, możecie być niemal pewni, że w rejestrze takim figurujecie.
 • Wybranym w skład Rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 

Zadania osoby prowadzącej spotkanie

 • Podpisanie listy obecności przez zgromadzonych. Lista w trakcie zebrania jest  weryfikowana przez Urząd.
 • Sprawdzenie kworum. Obowiązek zachowania kworum w czasie głosowania oznacza obecność
  25 mieszkańców
  .
 • Otwarcie spotkania, przywitanie gości, poinformowanie o klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych (na stole oraz w dokumentach m.in. karty głosowania).
 • Wybór przez zgromadzonych w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w ilości 3 członków.
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.

 

Zadania Komisji Skrutacyjnej

 • Weryfikacja listy obecności z listą uprawnionych do głosowania – wspólnie z pracownikiem Urzędu.
 • Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 • Odebranie od kandydatów na Sołtysa deklaracji, iż w przypadku uzyskania największej liczby głosów wyrażają zgodę na objecie i pełnienie funkcji Sołtysa.
 • Po wyborze Sołtysa odebranie od kandydatów na członków Rady Sołeckiej deklaracji, iż w przypadku uzyskania największej liczby głosów wyrażają zgodę na objecie i pełnienie funkcji członka Rady Sołeckiej.

 

Zasady głosowania

Wyborcy skreślają nazwiska tych kandydatów, na których nie głosują. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do glosowania pozostało nie więcej nazwisk, niż ustalona liczba osób w danym glosowaniu.

Przykład:
Spośród 10 kandydatów wybieramy 4 osoby do pełnienia funkcji Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Na karcie muszą pozostać nie więcej, niż 4 nieskreślone głosy.


Uwagi

 • Zabierz ze sobą dowód tożsamości!
 • Upewnij się, że dokonano wyboru Twojego przedstawiciela. Może się bowiem zdarzyć, że wybory do Rady Sołeckiej, z powodu tej samej liczby głosów, nie wyłonią w pierwszym głosowaniu Sołtysa. W takim przypadku musi odbyć się kolejne głosowanie. Wychodząc z zebrania wcześniej, możesz zerwać kworum (tak było w Osiedlu Łomianki Centralne). W takim przypadku burmistrz wydaje zarządzenie, którym musi zwołać kolejny termin zebrania. 


Życzę wszystkim udanych wyborów!
Marcin ETIENNE

Ostatnio zmienianyczwartek, 14 luty 2019 02:40